Parochie

Parochie

Kerkgemeenschap

8 september: feest van O.L.Vrouw Geboorte. 

Vandaar de jaarlijkse kermis: de tweede zondag van september.

Parochiepriester:  Kenny Brack, Pastoor, Gsm 0478 41 30 62

mail: kenny.brack1@gmail.com

Fons Soontjens, Pastoor, Gsm 0471 37 96 53

mail:  fonsoontjens@hotmail.com

Spreekuren:  Vrijdag van 18.00 tot 18.30 uur

tel 03 315 70 72

mail: parochiemeerle@outlook.com


Plaatselijke contactpersonen

Stan Boudewijns, Heerle 55,  gsm: 0474 49 70 05

mail:  stanboudewijns@telenet.be

mail:  parochiemeerle@outlook.com


Onthaal

Een groep van vrijwilligers die in hun wijk nieuwe inwoners welkom heten, hen een bezoek brengen en

vertrouwd maken met de parochie via deze brochure met veel nuttige informatie. Ook worden enkele

persoonlijke gegevens gevraagd.

Er wordt informatie gegeven over het parochieblad "Kerk en Leven" en het abonneren hierop.

Marie-Jeanne Bensch,  tel 03 315 91 79, gsm   0476 57 82 45

mail  benschmariejeanne@gmail.com


Parochieteam

Het PT is een groep die bestaat uit de parochiepriester en 6 leken, gekozen door de parochie, die samen de zorg dragen voor het geheel in de parochie. Het PT werkt vanuit een gelovige bewogenheid om het geheel van de parochie te volgen en dit vanuit een echte bekommernis voor al wat leeft in de parochie. Om de 3 weken wordt er vergaderd.
Parochieteam: Kenny Brack, Kees Dekkers, René Van Best, Ria Aerts, Mai Kustermans en Gerd Tilburgs, Stan Boudewijns Stan Boudewijns Heerle 55 0474 49 70 05

mail: Stan Boudewijns

Kerkenraad

Een groep van een 5-tal gemandateerde leken die door de wet belast zijn om samen met de pastoor het beheer van de materiële belangen van de eredienst, het kerkgebouw en de kerkbezittingen te behartigen.  Petrus Geenen Mgr. Eestermansstraat 4 0499 23 88 83

Parochieblad "Kerk en Leven"

Wekelijks brengt het parochieblad ons heel wat nieuws over de wereldkerk en ons bisdom Antwerpen. De eerste bladzijde ervan is mede voorbehouden voor de actualiteiten van onze plaatselijke parochiegemeenschap en ons decanaat Hoogstraten. Alles wat tot het parochieleven behoort, vindt zijn plaats op deze parochiebladzijde, zoals: doopsels, kerkelijke huwelijken, overlijdens, vieringen. Verder ook nieuws van verenigingen, zoals aankondigingen van samenkomsten, activiteiten, ... vindt u op deze bladzijde. Het is daarom een onmisbare schakel om echt deel te nemen aan het parochieleven. Gans het jaar door kan men zich abonneren op dit parochieblad. Hiervoor dient men zich te wenden tot: Marleen Aerts Heerle 55 0472 68 78 13

of mail naar: Parochie Meerle

of mail naar: Marleen Aerts

Parochiezaal "ons thuis"

Gemeenteplein 2

Dit gebouw bestaat uit één grote feestzaal met podium, vier kleinere vergaderlokalen, een keuken, een vestiaire en een sanitaire blok. Het parochiecentrum is door iedereen te gebruiken, zowel door verenigingen als particulieren, tegen betaling van de gebruikelijke huurgelden. Het best kan men de zaal ruim op voorhand bespreken.

of mail naar: Parochiezaal Ons Thuis

John Van Haperen,   Jolanda Geijs
Tamara Van Haperen
gsm: 0471 09 58 43
Facebook: Ons Thuis - Meerle


Secretariaat

Op het secretariaat van de pastorie kan informatie ingewonnen worden of afspraken gemaakt voor eucharistievieringen, huwelijken, doopsel,  
Plaats: Gemeenteplein 7 tel 03 315 70 72 bij afwezigheid:
Marleen Aerts Heerle 55 Gsm 0472 68 78 13  

Stan Boudewijns Heerle 55 0474 49 70 05

mail naar: Marleen Aerts

of: Stan Boudewijns

Eucharistievieringen/Gebedsvieringen

Weekend Zaterdag om 19.00 uur
Op zondag enkel de hoogdagen
Jubileumvieringen in overleg met de pastoor of de gebedsleiders.

Kosters

Cees v.d. Ouweland tel 03 315 70 66
gsm 0471 36 80 76
Adri Verbunt gsm 0489 40 80 91

mail naar: Kees Van Den Ouweland

of: Adri Verbunt

Bijzondere vieringen

Doopselviering
Eerste Communie 

O.H. Hemelvaartdag
H. Vormsel 


Rouwbrieven

Eucharistievieringen

Sacramenteel leven

Doopselpastoraal

Het Heilig Doopsel aanvragen, betekent: zich als ouders verantwoordelijk stellen voor de christelijke opvoeding van het kind. Het is een opname in de kerkgemeenschap en gebeurt dan ook in de plaatselijke parochiekerk.
Om een zinvolle voorbereiding mogelijk te maken, is tijdig afspreken (3 weken vooraf) met de parochiepriester gewenst, zodat een doopselcatechist bij een bezoek aan huis het Doopsel kan helpen voorbereiden.

Anita Severijns Spieringstraat 3 0479 271 836

mail naar: Anita Severijns

Eerste Communiepastoraal

De voorbereiding op de Eerste Communie verloopt langs onze basisschool en samenwerking met een plaatselijke werkgroep. Via ouderavonden, vieringen en een speciaal werkschrift wordt het gezin bij dit gebeuren betrokken.
De kinderen worden op de eerste gezinsbijeenkomst ingeschreven.
De Eerste Communieviering zelf heeft meestal plaats in onze parochie op O.H.Hemelvaartdag. 

Martine Michielsen Burg. V, Nuetenstraat 29 tel 03 315 05 90

Vormselpastoraal

Hiervoor wordt vereist dat de kinderen in het jaar dat ze zich willen laten vormen 12 jaar zijn of worden en op dat moment minstens in het 5de leerjaar zitten. Een andere vereiste is dat men op de school de katholieke godsdienstlessen volgt en bovendien regelmatig aanwezig is op de parochiale vormselcatechese die één jaar duurt.
De ouders van deze kinderen worden op een inschrijvingsavond uitgenodigd in het begin van het schooljaar.
De Vormselviering wordt elk jaar gehouden de 5de zaterdag na Pasen.

An Verboven

mail naar: Vormsel Catechese

Kerkelijk Huwelijkpastoraal

In afspraak met de dekenij Hoogstraten worden de verloofden die kerkelijk willen huwen gevraagd zich minstens 6 maanden op voorhand te melden bij de priester van de parochie waar het huwelijk zal plaatsvinden. Dit om een datum af te spreken en verdere informatie rond het kerkelijk huwelijk in te winnen. Er zijn bijvoorbeeld nog verloofdeweekenden.

Ziekenpastoraal

Communie voor zieken en bejaarden
Graag wordt na afspraak met de parochiepriester de communie aan huis gebracht aan zieken en thuisverblijvende ouderlingen. Dit gebeurt op de eerste vrijdag van elke maand. Bovendien kan op de hoogdagen - voor hen die het verlangen - de communie thuisbezorgd worden door leden van ziekenzorg of eigen familieleden. Hiervoor dient wel tijdig afgesproken te worden met de parochiepriester en ziekenzorg.

Ziekenzalving
Het sacrament van de ziekenzalving helpt de zieke zijn toestand van ziek zijn gelovig te verwerken. Graag wordt er contact opgenomen met de zieken van onze parochie. Gelieve dan de parochiepriester tijdig te verwittigen bij ziekte in de familie.

Samana

Dit is een groep van vrijwilligers die regelmatig de langdurig zieken, bejaarden en alleenstaanden (indien ze dit wensen) aan huis, in het ziekenhuis en in de rusthuizen in de omgeving bezoeken. Aanvragen tot bezoek doet men bij de verantwoordelijke van Ziekenzorg.
Jaarlijks wordt er een Paas- en Kerstviering gehouden en neemt men deel aan ziekendagen en uitstappen. Tijdens de Paasbijeenkomst wordt aan de zieken en hoogbejaarden de ziekenzalving gegeven als zij deze wensen.  Toos Keustermans  Burg. Van Nuetenstraat 24 tel 03 315 81 69

of mail naar: Toos Keustermans

Bezoek aan rouwenden

Een kleine groep vrijwilligers die regelmatig een bezoek brengt aan een familie waarvan een dierbare is overleden.Tonia Jacobs
Heimeulenstraat 41 tel 03 315 92 09

of mail naar: Tonia Jacobs


Werkgroepen rond liturgie

Parochieaal zangkoor

Verzorgt wekelijks de hoogmis van 10 uur met bijzondere zorg voor feestdagen en speciale vieringen. Elke maandagavond is er voor hen zangherhaling, echter niet in de zomermaanden. Nieuwe leden zijn altijd welkom.  Astrid Van Bavel Strijbeekseweg 89 0476 400 216

Kinderkoor

Verzorgt de gezinsvieringen, als ook de vieringen rond 1e Communie en Vormsel.
Nieuwe leden zijn altijd welkom vanaf het 3de leerjaar.

of mail naar: Marleen Jacobs

Marleen Jacobs Mgr. Eestermansstraat 41 0477 58 49 92
Anke Boudewijns Veldstraat 5, Minderhout 0477 58 49 75
Anne Koyen Voort 55 0479 43 60 64
Lynn Van Loenhout Ulicotenseweg 15 0496 64 18 71

Werkgroep gezinsvieringen

Een groep van jonge ouders en jongeren die maandelijks een speciale gezinsviering verzorgen rond een bepaald thema. In deze vieringen komen kinderen meer aan bod. 

Liliane Verbunt Chaamseweg 65a gsm 0475 55 96 74

Lectorengroep

Een groep van mannen en vrouwen die de weekendvieringen en speciale missen mee verzorgen door het lezen van de lezingen, gebeden en mededelingen.

of mail: Mai Kustermans

Mai Kustermans Chaamseweg 47 tel 03 315 85 00

Misdienaars

Voor de weekends: een groep jongeren van 8 tot 14 jaar.

of mail: Adri Verbunt

Adri Verbunt gsm 0489 40 80 91

Liturgische werkgroep

Enkele mensen die samenkomen om te spreken over liturgie, vnl. rond de vieringen van de grote kerkelijke feesten: Allerheiligen, Kerstmis en Pasen. Ook speciale vieringen worden daar besproken.

Gebedsleiders

Een groep leken die een speciale opleiding gevolgd hebben om te kunnen voorgaan in vieringen bij afwezigheid van de priester.

Contactpersonen voor avondwake bij overlijden

May Koyen Ulicotenseweg 26 tel 03 315 90 54
Tonia Jacobs Heimeulenstraat 41 tel 03 315 92 09

of mail: May Koyen

of mail: Tonia Jacobs

Overlijdensberichten

Bij een overlijden van een parochiaan worden er niet altijd rouwbrieven rondgedeeld. De rouwbrief wordt altijd aan het raam van de pastorij gehangen en kan hierdoor door iedereen worden gelezen. In overleg met de familie van een overleden persoon zullen ook de parochianen, die zich inschrijven, via e-mail verwittigd worden.
De parochianen die hiervoor interesse hebben gelieve een berichtje te sturen met naam, adres en e-mail adres naar: Parochiemeerle@hotmail.com

Kruisdagen

Vroeger waren de kruisdagen drie dagen voor Hemelvaartdag. Het waren dagen waarop in de ochtend een processie met het kruis voorop door de velden trok. Dankbaarheid werd ermee uitgedrukt voor Gods Schepping en er werd de zegen gevraagd over de akkers en de gewassen. Ook nu nog wordt er elk jaar op dinsdag voor Hemelvaart samengekomen aan een kapelletje waarna er aansluitend een H. Mis wordt opgedragen. Het St. - Salvator koor luistert deze viering dan op met hun gezang.
In 2022 is het de beurt aan het kapelletje van de Chaamseweg, dan volgen de kapelletjes in 2023 Voort, 2024 Strijbeekseweg, 2025 Heerlen in 2026 Groot Eyssel. Iedereen wordt van harte uitgenodigd.

Bedevaart Meersel-Dreef

De jaarlijkse mei - bedevaart van de landelijke beweging (KVLV, KLJ en de Landelijke Gilde) heeft plaats te Meersel-Dreef op de laatste zaterdag van de maand april die valt voor 1 mei. We nodigen alle dorpsgenoten samen met hun kinderen uit op de eucharistieviering om 20 uur gevolgd door een mooie kaarsjesprocessie door het heiligdom van Meersel - Dreef. Deze bedevaart is een aanrader. We ontmoeten er ook mensen uit heel onze provincie. Iedereen is WELKOM.

Bloemschikken kerk

Agnes Desmedt Hazenweg 11 tel 03 315 83 77

Onderwijs

In onze parochie genieten de kinderen onderwijs in onze gesubsidieerde vrije gemengde basisschool "De Klimtoren" (Ulicotenseweg 1), welke kleuter- en lager onderwijs omvat. De school behoort tot het katholiek onderwijs en het bestuur van de school heeft zich – ten overstaan van de ouders – er toe verbonden de hen toevertrouwde kinderen op te voeden en te onderwijzen op grond van de katholieke levensbeschouwing.
De inrichtende macht is de vzw "Opvoeding en Cultuur" van het bisdom Antwerpen, plaatselijk vertegenwoordigd door het schoolcomité.
De verkozen ouderraad zet zich mede in voor het welzijn van de ganse school.
De schoolgebouwen bevinden zich in het centrum van onze parochie.
In de school is er voor- en nabewaking.

De Klimtoren
Vrije Basisschool Meerle Ulicotenseweg 1 tel 03 315 82 88
De KlimtorenOudervereniging
Katrijn Baets Meerledorp 46 tel 03 345 29 87

of mail: Oudervereniging

Parochiale organisaties

Chiro

De Chiro is een jeugdbeweging voor meisjes en jongens vanaf 7 jaar, waar iedereen welkom is en waar we kiezen voor het spelend-vormend opvoeden.

Jongens St. Jan: Volwassen begeleider:

Freek Van Bavel

of mail: Chiro Meerle

Meisjes St. Lutgard: Volwassen begeleider:

Inge Sprangers 0497 80 74 70

of mail: Inge Sprangers

Gezinsbond

Deze afdeling voor Meerle en Meersel-Dreef zorgt voor alle gezinnen jong en oud. In een 14-daagse gezinskrant wordt er uitgebreid aandacht besteed aan: gezinsbeleid, leefwereld, thuis en cultuur. Voor de jonge ouders is er het tijdschrift: "Brieven aan jonge ouders", voor de pubers is er " Botsing" en voor de grootouders het blaadje "Actief". 

Kalinka Gladinez Heimeulenstraat 49A tel 03 315 09 99

mail: Gezinsbond

of: Kalinka Gladinez

Femma

De Femma richt zich tot alle uit- en thuiswerkende vrouwen. Zij wil haar leden de gelegenheid bieden zich te ontplooien tot volwassen vrouwen.

Jacqueline Gladinez Lage Rooy 27b tel 03 315 78 71

mail: Jacqueline Gladinez


Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ)

De KLJ biedt aan alle jongens en meisjes vanaf 12 jaar een afwisselend programma aan. Dit gebeurt in twee leeftijdsgroepen: + 16 jaar en – 16 jaar. Een speciale groep in de KLJ is de Groene Kringwerking, waar de land- en tuinbouw in de kijker staat. Jeroen Kustermans 0494 87 67 12

of mail: Jeroen Kustermans

KLJ Meerle

Koninklijke Nationale Strijdersbond van België (KNSB)

Deze bond staat open voor alle soldaten van de oorlog 1940-1945, voor weduwen van deze overleden strijdmakkers, weerstanders, werkweigeraars en weggevoerden tijdens de laatste wereldoorlog. Zij verdedigt hun rechtmatige belangen en verzorgt de vaderlandslievende plechtigheden in ons dorp.
Bij de jongere generatie willen zij de geest van dankbaarheid wakker houden voor allen die de oorlogen met hun gezondheid en in vele gevallen met hun leven moesten bekopen. Maria Van Aelst Meerledorp 24 gsm 0497 62 36 17

of mail naar: Maria Van Aelst

Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG)

De KVG wil hulp en begeleiding bieden aan alle mindervaliden in zake rechten op tegemoetkomingen, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Zij biedt de leden en hun familie ook aangepaste ontspanning, bezinning en vorming. Jos Martens tel 03 315 78 30 of 0476 45 81 24

of mail: Jos Martens

Ferm

Wij zijn Ferm. Een positief ingesteld netwerk dat nooit ver weg is, dat verbindt, steunt en inspireert. Een netwerk voor minder zorgen en meer plezier. Met veelzijdige activiteiten en diensten die je leven makkelijker maken. Een meerwaarde in het leven. Els Van Alphen tel 03 315 00 89, 0495 25 26 59

of mail: Els Van Alphen

of: Ferm Meerle

Kristelijke Werknemersbeweging (KWB)

De KWB is een vormings- en actiebeweging voor zowel arbeiders als bedienden. Zij wil bijdragen tot de volledige ontplooiing van de mens – werknemer. Ronny van den Ackerveken tel 03 297 68 78

of mail: Ronny van den Ackerveken

Landelijke Gilde (LG)

De LG wil een vormingsbeweging zijn voor haar leden. Als lid kan men bovendien bij deze organisatie de "Belgische Boerenbond" terecht voor allerhande inlichtingen en bijstand voor sociale, juridische en fiscale problemen.  Swa Elst O.L.Vrouwstraat 10 tel 03 315 82 96

of mail: Landelijke Gilde

Open Kristelijk Respectvol Actief (OKRA)

De OKRA richt zich tot alle mannen en vrouwen van 55+ en wil haar leden bezinning, vorming, info, cultuur, lifestyle, ontspanning en vele voordelen aanbieden. Jos Martens tel 03 315 78 30 of gsm 0476 45 81 24

of mail: Jos Martens

Sociale diensten

Anonieme Alcoholisten (AA)

De AA wil een hulp zijn voor alcoholverslaafden en biedt de mogelijkheid om in groep maandelijks samen te komen in het Raadhuis van Meerle.
Inlichtingen: tel 03 315 80 94

Bejaarden- gezins- en poetshulp

Deze dienst wil tijdelijke hulp bieden en wordt ingericht zowel langs Femma, Ferm als OCMW. Inlichtingen en aanvragen zijn te bekomen bij de besturen van deze organisaties.

Christelijke Mutualiteit (CM)

Deze organisatie verschaft aan de leden en hun gezinnen een brede waaier van diensten:

 • plaatselijke, wekelijkse zitdag: dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur. en van 13.30 ot 16.30 uur Gemeenteplein 10
 • Medische kabinetten te Hoogstraten: Vrijheid 168 tel 014 60 11 10
 • Sociale dienst door een maatschappelijk werker
 • Pesioendienst in het kantoor in Hoogstraten
 • thuisverpleging door het Wit-Gele Kruis
 • ziekenzorg en bezigheidstherapie.

  www.cm.be

  Kind en Gezin (Kinderheil)

  Deze dienst verzorgt gratis de raadplegingen voor kinderen van 0 - 6 jaar. Deze dienst is gevestigd H. Bloedlaan 250 in Hoogstraten tel 078 15 01 00www.kindengezin.be

  Voor- en naschoolse opvang

  't Pierelierke is een voor- en naschoolse opvang voor kinderen van de kleuter- en lagere school. Dit is gevestigd in de Heimeulenstraat.Ria Van Gestel Heimeulenstraat 26a gsm 0494 91 87 20
  Els Van Alphen gsm 0499 25 26 59
  www.tpierelierke.be

 • Kinderoppasdienst

  Bij de verantwoordelijke van de Gezinsbond kan men verdere afspraken maken. de verantwoordelijke van deze dienst.

 • Landelijke Kinderopvang Hoogstraten

  Deze dienst organiseert de opvangmogelijkheid voor kleine kinderen van werkende ouders gedurende de dag.L.K.O. Vrijheid 169/bus 2 Hoogstraten tel 03 314 81 56

  of mail naar: Ferm kinderopvang Hoogstraten

  Rode kruis van België

  Zij heeft een afdeling Bloedgevers te Meerle. De bloedinzamelingen hebben 3 tot 4x per jaar plaats in de voetbalkantine op de Chaamseweg en worden steeds aangekondigd.Willy Jespers Rondeelweg 2 tel 03 315 81 74

  Hoogstraten.rodekruis.be


 • Cultuur sport en ontspanning

 • Academie voor muziek en woord " De Noorderkempen"

  Op de muziekschool kan iedereen vanaf 8 jaar lessen volgen in notenleer en een muziekinstrument leren bespelen onder de leiding van gediplomeerde leerkrachten.Academie De Noorderkempen
  Pastoor de Katerstraat 5, Baarle-Hertog
  tel 014 69 95 39

  of mail naar: muziekschool

  Dorpsraad

  Van de dorpsraad maken zowel de culturele- sport-ontspannings- en jeugdverenigingen als de instellingen ( scholen ) deel uit. Het is een adviesorgaan dat na rondvragen en studies zowel het vóór als het tegen adviseert aan het stadsbestuur. Cis Van Aperen Heimeulenstraat 13 tel 03 315 74 47

 • Fanfare "Sancta Cecilia"

  Deze gemengde muziekvereniging bespeelt uitsluitend koperen blaasinstrumenten. De fanfare luistert de feesten in ons dorp op en staat alzo ten dienste van de verenigingen, gebuurten en openbare besturen.Els Pauwels Kerkstraat 56, bus 4 gsm 0474 69 49 84

  of mail naar: Els Pauwels

  facebook: De Pierebloazers

  Landelijke rijvereniging "De Marckeruiters" (LRV)

  Deze is een onderafdeling van KLJ , LG en KVLV van Meerle en Meersel - Dreef, voor al wie zijn hobby in het georganiseerd paardrijden wil zoeken.
 • pony vanaf 8 tot 16 jaar
 • paard vanaf 12 jaar Men dient wel zelf over een pony of paard te beschikken. Zowel klassieke rijkunst als hindernisspringen wordt aangeleerd.

  of mail naar: Marckeruiters      https://lrv.be/clubs/rijvereniging-marckeruiters-meerle-meerseldreef

  Schuttersverenigingen

 • De St. Jorisgilde is een oude schuttersgilde die het kruisboogschieten op een 61 meter stand beoefent.

 • Lotte Vermeiren 0472 87 05 38
  Jan Gijsbrechts Venhoefweg 6, Minderhout tel 03 314 70 53

 • De Kleine St. Joris is een vereniging met kleine kruisboog op 20 meter stand.Gust Brosens Langstraat 7 tel 03 315 90 80
 • De St. Sebastiaansgilde is een oude schuttersgilde met handboog op 20 meter stand.Frans Willemse Voort 61 tel 03 315 79 79
 • Koninklijke Verenigde Vrienden (KVV) is een vereniging voor handboogschutters.
 • Eric Jansen tel 03 315 03 10

  of mail naar: Eric Jansen

  Tekenschool "Instituut voor kreatieve opvoeding" (IKO)

  De kinderen vanaf het 1ste leerjaar kunnen zich bekwamen in het creatief bezig zijn te Meerle.IKO Kunstacademie Hoogstraten
  Dr. Versmissenstraat 6, Hoogstraten
  03 314 75 54

  www.iko-hoogstraten.be

  Turnclub voor dames

  Biedt de mogelijkheid aan alle vrouwen, jong en oud, tot turnen in 2 lessenreeksen. In september start een 1ste reeks van 13 lessen tot Kerstmis. Na nieuwjaar start een 2de reeks tot en met maart. Deze turnlessen hebben plaats in de sporthal van de school, Ulicotenseweg 1.

  of mail naar: Inne Pluym

  Inne Pluym

  Turnclub voor de schooljeugd: "Het Zolderke"

  Alle kinderen vanaf het eerste leerjaar zijn hier welkom.
  De mogelijkheden zijn:
 • Nieuwelingen: voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar. Op dinsdag doen zij aan conditie, omnisport en initiatie in mini- en grote trampoline
 • Keurgroep beginners: voor kinderen die al eerder aan gymnastiek deden. Op donderdag doen zij aan conditie, minitrampoline, grote trampoline.
 • Keurgroep gevorderden: voor kinderen die doorgeschoven zijn vanuit de beginners. Op vrijdag en zaterdag doen zij aan grote trampoline springen.

  of mail naar:  Marianne de Graaf


  Voetbalclub "KFC Meerle"

  Zij is aangesloten bij de Belgische Voetbalbond. De terreinen (A+B+C) zijn gelegen aan de Chaamseweg in Meerle. De club bestaat uit het 1ste elftal, reserve en de juniors. De jeugdploegen bestaan uit De Duiveltjes, preminiemen, miniemen, knapen en scholieren. Verder hebben ze ook een damesploeg die competitie speelt.Karel Vervoort Burg. V. Nuetenstraat 19 tel 03 315 78 22

  of mail naar: Karel Vervoort

  Volksdansgroep "Shilshoel"

  Volksdansgroep Shil Shoel richt zich tot liefhebbers van internationale folklore. Deze vereniging komt wekelijks samen om te dansen. De dansen zelf komen hoofdzakelijk uit de Balkan landen zoals uit Griekenland, Bulgarije en ook uit Israël. Maar er is meer, Shil Shoel staat ook voor gezelligheid en dat omvat uitstapjes en andere sportieve groepsactiviteiten. De volkdansgroep werd in 1979 opgericht onder de naam "Heimeulen". Tien jaar later, in 1989, kreeg de groep een nieuwe - Israëlische - naam Shil - Shoel.
 • Gust Koyen Burg. V. Nuetenstraat 40 tel 03 315 03 53

  of mail naar: Gust Koyen

 • Dienstencentrum

  Het Lokaal dienstencentrum (LDC) is een ontmoetingsplek in de buurt waar elke inwoner welkom is. In de eerste plaats voor gezelligheid en ontspanning, maar ook als je ergens hulp bij kan gebruiken of een vraag hebt over zorg. Samen met een dynamische groep vrijwilligers en lokale verenigingen ondersteunen we burenhulp. Op die manier dragen we er toe bij dat mensen zo lang mogelijk op een aangename wijze thuis kunnen blijven wonen en minder kans maken om te vereenzamen of afhankelijk te worden van professionele zorg.

  mail naar: Sharon van den Ouweland

  www.LDC hoogstraten